wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

Sklep internetowy NeoAir, działający pod adresem www.neoair.pl prowadzony przez NeoAir Sp. z o.o. (dalej NeoAir) z siedzibą w Częstochowie przy ul. Podkolejowej 45 - NIP: 573-285-10-59 REGON: 5732851059 (dalej również jako "Sprzedający"), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie na adres: Wyzwolenia 556 Kozy 43-340 oraz na adres e-mail biuro@neoair.eu lub telefonicznie pod numerem +48 881 575 686.

Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym  neoair.eu niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 7.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego neoair.eu towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu neoair.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego neoair.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego neoair.eu są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.


TRANSAKCJA

Zamówienia w sklepie internetowym neoair.eu można dokonywać:

poprzez strony internetowe sklepu neoair.eu - wypełniając formularz zamówienia na stronach sklepu,

Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu dostawy, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Dział Reklamacji neoair.eu ul. Podkolejowa 45, 42-202 Częstochowa, może to także zrobić drogą mailową na adres biuro@neoair.eu.  Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, neoair.eu zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru neoair.pl zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.


PŁATNOŚĆ

W sklepie neoair.eu istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu zamówieniu, numer rachunku bankowego neoair.peu. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.;

Płatność za pobraniem. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy;

Płatność on-line za pośrednictwem serwisów PayU oraz PayPal - wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem w wysokości 2% wartości całego zamówienia.

Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU lub PayPal.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz koszty innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

 

DOSTAWA

Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu neoair.pl. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową.

Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w  siedzibie NeoAir Sp. z o.o., po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie neoair.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.

Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

 

GWARANCJA I SERWIS

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym neoair.eu są nowe i objęte gwarancją producenta.

Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane.

 

REKLAMACJE I ZWROTY

Produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta. W przypadku natomiast produktów cyfrowych będzie to art. 43k ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar jest niezgodny z umową, Kupujący może:

skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),

złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),

złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien opisać sytuację oraz wysłać na e-mail na biuro@neoair.eu wraz ze zdjęciami uszkodzeń. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.

Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi, bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt NeoAir za pośrednictwem firmy kurierskiej. NeoAir nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny.

Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

NeoAir odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

Sprzedający ma 14 dni na rozpoznanie reklamacji oraz odpowiedź reklamacyjną konsumencką.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach sklepu internetowego neoair.pl, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego neoair.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego. Sprzęt można także odesłać na własny koszt na adres neoair.pl ul. Wyzwolenia 556, 43-340 Kozy, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym neoair.pl wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę NeoAir Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

NeoAir Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za odrębną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez NeoAir Sp. z o.o. oraz ich poprawiania.

Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.

neoair.pl szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem: Polityka prywatności wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialnośc za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym neoair.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego neoair.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.

 

NeoAir zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez NeoAir, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.neoair.eu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 31.12.2022 r.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu